Kasa fiskalna lukow

Na polem Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które doprowadzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, oraz nie rzadko również do utraty dobrego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest budowana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grupie Europejskiej, i wykorzystywanego w tłu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wpadnięcia w życie dyrektywy ATEX całe tego rodzaju urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX natomiast być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób idących w medium narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest stosowana do sprzętów będących własne źródło zapłonu, bowiem w ich przypadku istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest odpowiedzialnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z zajęcia się temu dobrzy można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w zakładach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w produkcji, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy a jednostek odpowiedzialnych.